starcare

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Bảng tóm tắt Quyền Lợi Bảo hiểm

du lịch StarCARE

Nội địa một chiều

 Quy tắc bảo hiểm Chương Trình

Nội Địa Một Chiều 

Nội Địa Khứ Hồi

 Quy tắc bảo hiểm Chương Trình

Nội Địa Khứ Hồi 

Một chiều Đông Nam Á hoặc Quốc Tế

 Quy tắc bảo hiểm Chương Trình

Một chiều Đông Nam Á hoặc Quốc Tế (loại trừ Cuba) 

Khứ Hồi Đông Nam Á hoặc Quốc Tế

 Quy tắc bảo hiểm Chương Trình

Khứ Hồi Đông Nam Á hoặc Quốc Tế (loại trừ Cuba) 

Quy tắc bảo hiểm sản phẩm StarCARE

Bảng Quy tắc bảo hiểm đầy đủ của tất cả các dòng sản phẩm Bảo hiểm du lịch StarCARE